ทัวร์จอร์เจีย Georgia Summer Story 8วัน 6คืน บิน(PS)

ทัวร์จอร์เจีย Georgia Summer Story 8วัน 6คืน บิน(PS)


เขตเมืองเก่า อะบานูออูบานิ (Abanotubani) เป็นสถานที่สาหรับแช่น้าพุร้อนที่มีแร่กามะถัน Jan sharden street ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าที่เป็นแหล่งศูนย์รวมทางสังคมและวัฒนธรรมหลังฟื้นฟู โบสถ์เกอร์เกตี้ (Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน (Museum of Stalin) เป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ วิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมตสเคต้า ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี (Black Sea) เหตุที่ได้ชื่อว่าทะเลดำก็เพราะดินโคลนชายฝั่ง มาร์ทวีลี่ แคนยอน (Martvili Canyon) Martvili เป็นหนึ่งในหุบเขาที่นิยมมากที่สุดในจอร์เจีย
44,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Ukraine International
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)-สนามบินกรุงเคียฟ
 • วันที่

  2

  กรุงทบิลิซี-ป้อมอนานูรี-อนุสาวรีย์มิตรภาพจอร์เจีย-เมืองคาซเบกี้-โบสถ์เกอร์เกตี้-เมืองกูดาอูรี
 • วันที่

  3

  เมืองกูดาอูรี-เมืองกอรี-พิพิธภัณฑ์ของสตาลิน-วัดเซีย-โรงงานผลิตไวน์
 • วันที่

  4

  วัดเซีย-เมืองบอร์โจมี-เมืองบาทูมี่-จัตุรัสเปียเซซ่า-รูปป้ันอาลีและนีโน่
 • วันที่

  5

  เมืองบาทูมี่-ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี-The Boulvard-เมืองคูไตซี-มาร์ทวีลี่ แคนยอน
 • วันที่

  6

  เมืองทบิลิซี่-เมืองมิทสเคต้าวิหารจวารี-วิหารสเวติสโคเวลี-the chroni-cle of Georgia-Jan sharden street
 • วันที่

  7

  กรุงทบิลิซี-โบสถ์เมเตห์คี-เคเบิ้ลคาร์ชมป้อมปราการนาริกาลา-อะบานูออูบานิ-East Point-สนามบินจอร์เจีย-สนามบินเคียฟ
 • วันที่

  8

  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
13 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 50,900 50,900 49,900 11,900 18,000 35,900 25
27 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 63 46,900 46,900 45,900 9,900 17,000 30,900 30
03 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 46,900 46,900 45,900 9,900 17,000 31,900 30
07 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
10 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
14 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
24 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
31 พ.ค. 63 - 07 มิ.ย. 63 46,900 46,900 45,900 9,900 17,000 30,900 30
04 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
07 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
14 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
21 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
25 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30
28 มิ.ย. 63 - 05 ก.ค. 63 44,900 44,900 43,900 9,900 17,000 29,900 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน