ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Like Snow Osaka Tokyo 5วัน 3คืน บิน(JL)

ทัวร์ญี่ปุ่น Easy Like Snow Osaka Tokyo 5วัน 3คืน บิน(JL)


ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่นนานนับพันปี จากนั้นจากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส มีอายุเก่าแก่ยิ่งกว่าเมืองเกียวโต จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง ณ ถนนกาน้ำชา นำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ นำท่านชม ศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบฮามานะ หรือทะเลสาบปลาไหล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gotemba Premium Outlet ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก นำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค เป็นหมู่บ้านที่มีบ่อน้ำซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนภูเขาไฟฟูจิ ให้ท่านได้ แช่น้ำแร่ร้อนธรรมชาติ (Onsen) เดินทางสู่ ลานสกีฟูจิเท็น เป็นสกีรีสอร์ทขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณ ภูเขาไฟฟูจิ มีทั้งลานสกีสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ (Kachi Kachi Ropeway) (รวมค่ากระเช้า) กระเช้าที่จะพาไปบนยอดเขา Mitsutoge เดินทางสู่ ย่านชินจุกุ ศูนย์กลางอีกแห่งหนึ่งของมหานครโตเกียว เดินทางสู่ วัดเซนโซจิ หรือ วัดอาซากุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมายที่ ถนนนาคามิเสะ อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น ถ่ายรูปคู่กับ Tokyo Sky Tree แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของมหานครโตเกียว อิสระช้อปปิ้งชิบุยะ คือหนึ่งใน 23 เขตของมหานครโตเกียว
33,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Japan Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-โอซาก้า
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานคันไซ (โอซาก้า)-ปราสาทโอซาก้า-วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-อิสระช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ
 • วันที่

  3

  ทะเลสาบฮามานะ-โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท-หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค-เมนูขาปูยักษ์-แช่ออนเซน
 • วันที่

  4

  ลานสกีฟูจิเทน-พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-กระเช้าลอยฟ้า คาชิ คาชิ-ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ
 • วันที่

  5

  วัดอาซากุสะ-Tokyo Sky Tree-ช้อปปิ้งชิบุยะ-อิออน มอลล์ นาริตะ-สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
25 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 33,900 33,900 33,900 8,900 7,900 19,900 30
09 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 33,900 33,900 33,900 8,900 7,900 19,900 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน