ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม(เลสโก กังหันลมสื่อรัก) 7วัน 5คืน บิน(BR)

ทัวร์ยุโรป เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน ลักเซมเบิร์ก เบลเยียม(เลสโก กังหันลมสื่อรัก) 7วัน 5คืน บิน(BR)


ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์ ชมเมืองมรดกโลกสีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป ล่องเรือชมความสวยงามของ "หมู่บ้านกีธูร์น" และล่องเรือหลังคากระจกชมวิถีความเป็นอยู่ของชาวดัชต์
42,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Eva Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • วันที่

  2

  เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกีธูร์น ประเทศเนเธอร์แลนด์-ล่องเรือชมความสวยงามโดยรอบของหมู่บ้านกีธูร์น-ดีไซน์เนอร์ เอาท์เล็ท โรมอนด์-เมืองโคโลญ ประเทศเยอรมัน
 • วันที่

  3

  เมืองโคโลญ-มหาวิหารโคโลญ-เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-มหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ต-จัตุรัสโรเมอร์-โบสถ์เซนต์นิโคลาส-น้ำพุแห่งความยุติธรรม-ศาลาว่าการเมืองแฟรงเฟิร์ต
 • วันที่

  4

  เมืองแฟรงก์เฟิร์ต-เมืองไฮเดิลแบร์ค ประเทศเยอรมัน-มหาวิทยาลัยไฮเดิลแบร์ค-ประตูเมืองโบราณ-สะพานหินเก่าแก่ของเมืองไฮเดิลแบร์ค-ปราสาทไฮเดิลแบร์ค-ย่านเมืองเก่า เมืองไฮเดิลแบร์ค-โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์-เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก-ย่านเมืองเก่า เมืองลักเซมเบิร์ก-สะพานสมัยโรมัน-วิหารนอเทรอดาม แห่งเมืองลักเซมเบิร์ก
 • วันที่

  5

  เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก-เมืองบรูจจ์ ประเทศเบลเยี่ยม-จัตุรัสเดอะมาร์ค-หอระฆัง-ศาลาว่าการเมืองบรูจจ์-เมืองบรัสเซลส์-อะตอมเมี่ยม-รูปปั้นเด็กน้อยยืนปัสสาวะ แมนิเกนพิส-จัตุรัสกรองด์ปลาซ-โบสถ์จัค เซอร์ คอร์เดนเบิร์ก-เมืองแอนท์เวิร์ป
 • วันที่

  6

  เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม-เมืองอัมสเตอร์ดัม-หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคันส์-เมืองอัมสเตอร์ดัม- ล่องเรือหลังคากระจก-สถาบันเจียระไนเพชรและอัญมณี-โรงงานผลิตเบียร์ไฮเนเก้น-ท่าอากาศยานนานาชาติอัมสเตอร์ดัม สคิปโฮล เมืองอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
06 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 42,999 42,999 42,999 9,999 15,000 32,999 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน