ทัวร์เกาหลี Korea Cherry Ski Lover (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์เกาหลี Korea Cherry Ski Lover (พักสกีรีสอร์ท 1 คืน) 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : JWLKR_XJ00011

เกาะนามิ-สกีรีสอร์ท(พักสกีรีสอร์ท1คืน)-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-พระราชวังชางด๊อกกุง-COSMETIC-BEAUTY INSIDE-ย่านฮงแด-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ย่านอิกซอนดง-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง-ฮุนไดเอ้าท์เลท
18,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  อินชอน-เกาะนามิ-สกีรีสอร์ท
 • วันที่

  3

  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-สตรอว์เบอร์รี่ฟาร์ม-COSMETIC-BEAUTY INSIDE-ย่านฮงแด
 • วันที่

  4

  ศูนย์โสมเกาหลี-พระราชวังชางด๊อกกุง-ย่านอิกซอนดง-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-หอคอย N SEOUL TOWER(ไม่รวมค่าลิฟท์)-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งย่านเมียงดง
 • วันที่

  5

  ศูนย์สมุนไพรเกาหลี-ฮุนไดเอ้าท์เลท-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
30 พ.ย. 62 - 04 ธ.ค. 62 16,999 16,999 16,999 7,900 5,900 9,900 W/L W/L
02 ธ.ค. 62 - 06 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 W/L W/L
11 ธ.ค. 62 - 15 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 19 จองด่วน
12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 34 จองด่วน
03 ม.ค. 63 - 07 ม.ค. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
24 ม.ค. 63 - 28 ม.ค. 63 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 19,999 19,999 19,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 18,999 18,999 18,999 7,900 5,900 9,900 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน