ทัวร์ยุโรป รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์) 7วัน4คืน บิน(SQ)

ทัวร์ยุโรป รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก(เลสโก มอสเซนต์ฟีเวอร์) 7วัน4คืน บิน(SQ)


เข้าชมพิพิธภัณฑ์อวกาศ ชมสวน VDNKH Expo Park สวนสาธารณะที่ใหญ่สุดเวอร์วัง! ถ่ายรูปที่ "มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์" shopping ที่ตลาดอิสไมโลโว่ และร่วมกิจกรรม DIY ร้านผลิตตุ๊กตาแม่ลูกดก เข้าชม "พระราชวังเครมลิน" "มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล" "พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์" จัตรัสแดง ชม "มหาวิหารเซนต์ บาซิล" "หอนาฬิกาชาวิเออร์" "ห้างสรรพสินค้ากุม" "อนุสรณ์สถานเลนิน" ถ่ายรูปที่จุดชมวิว "สวนซายาร์ดเย"
45,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Singapore Airlines
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย-เมืองมอสโคว์-พิพิธภัณฑ์อวกาศ เมืองมอสโคว์-VDNKH-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์-ตลาดอิสไมโลโว่-DIYตุ๊กตาแม่ลูกดก
 • วันที่

  3

  เมืองมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-มหาวิหารอัสสัมชัญ-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์ บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างสรรพสินค้ากุม-อนุสรณ์สถานเลนิน-สวนซายาร์ดเย-รถไฟตู้นอนสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก
 • วันที่

  4

  เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-สถานีรถไฟ-พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ-พระราชวังฤดูหนาว-พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ-ถนนเนฟสกี้
 • วันที่

  5

  เมืองเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก-มหาวิหารเซนต์ ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด-ห้างแกลเลอเรีย-รถไฟด่วน SAPSAN เมืองมอสโคว์
 • วันที่

  6

  เมืองมอสโคว์-สวนโคโลเมนสโกเย-ท่าอากาศยานนานาชาติโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย-ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ชางงี เมืองสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
27 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 45,999 45,999 45,999 11,900 10,000 29,999 31
03 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 45,999 45,999 45,999 11,900 10,000 29,999 31
10 มิ.ย. 63 - 16 มิ.ย. 63 45,999 45,999 45,999 11,900 10,000 29,999 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน