ทัวร์ยูเครน Easy Unseen Kiev Ukraine 5วัน 3คืน บิน(PS)

ทัวร์ยูเครน Easy Unseen Kiev Ukraine 5วัน 3คืน บิน(PS)

รหัสทัวร์ : CUCUK_PS00001

เดินทางสู่กรุงเคียฟ เที่ยวชมบรรยากาศกรุงเคียฟ เมืองหลวงของประเทศยูเครน ชม วิหารเซนต์วลาดิเมีย (St Volodymyrs Cathedral) หนึ่งในโบสถ์ที่สวยงามที่สุดและเป็นโบสถ์ศูนย์กลางของกรุงเคียฟ ชมโกลเด้นเกต (Golden Gate) ประตูเมืองเก่าที่เจ้าชายยาโรสลาฟสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 11 ชม โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ (Saint Michaels Golden-Dome) เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์นิกายยูเครนเนียนออร์โธด็อกซ์ ชม มหาวิหารเซนต์โซเฟีย (Saint Sophia Cathedral) มหาวิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1037 ชม โบสถ์เซนต์แอนดรู (Saint Andrews Church) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1747-1754 ชม ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า (Pecherska Lavra) ชั้นใต้ดินของมหาวิหาร ชม พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (World War II Museum) ชม พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง (Folk Open Air Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่มากกว่า 160 เฮกเตอร์
36,990 บาท/ท่าน
สายการบิน Ukraine International
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-กรุงเคียฟ
 • วันที่

  2

  กรุงเคียฟ-วิหารเซนต์วลาดิเมีย-มหาวิทยาลัยเชฟเชนโก้-โกลเด้นเกต-โบสถ์เซนต์ไมเคิลหรือโดมทองคำ-มหาวิหารเซนต์โซเฟีย-โบสถ์เซนต์แอนดรู-ห้างสรรพสินค้า Tsum ถนน Khreshchatyk Street
 • วันที่

  3

  กรุงเคียฟ-มหาวิหารอารามหลวง-ถ้ำพอร์จเชตกา ลาฟร่า-พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2-ห้าง Ocean Plaza Mall
 • วันที่

  4

  กรุงเคียฟ-พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมพื้นบ้านและวิถีชีวิตชนพื้นเมือง-ท่าอากาศยาน BORYSPIL INTERNATIONAL AIRPORT
 • วันที่

  5

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
16 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 36,990 36,990 34,990 6,500 9,000 - 30 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 39,990 39,990 37,990 6,500 9,000 - 30 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 37,990 37,990 35,990 6,500 9,000 - 30 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 45,990 45,990 43,990 8,000 11,000 - 30 จองด่วน
03 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 39,990 39,990 37,990 6,500 9,000 - 30 จองด่วน
10 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 38,990 38,990 36,990 6,500 9,000 - 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ