ทัวร์อิตาลี Italy Promotion 8วัน 5คืน บิน(QR)

ทัวร์อิตาลี Italy Promotion 8วัน 5คืน บิน(QR)

รหัสทัวร์ : WCIT_QR00002

ล่องเรือเข้าสู่“ เมืองเวนิส ”เมืองอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลกเมืองเวนิสได้รับฉายาว่าราชินี แห่งทะเลอาเดรียตริก ถ่ายรูปกับหอเอนแห่งเมืองปีซ่า”1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
42,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

  • วันที่

    1

    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โดฮาร์-มิลาน
  • วันที่

    2

    มิลาน-ดูโอโม่-เวโรน่า-เมสเตร้
  • วันที่

    3

    เวนิส-ฟลอเรนซ์-โบสถ์ซานตา มาเรีย-ปราโต้
  • วันที่

    4

    ปราโต้-ปิซ่า-หอเอนแห่งเมืองปิซ่า-เซียน่า
  • วันที่

    5

    เซียน่า-ทิโวรี่-La Reggia Designer Outlet
  • วันที่

    6

    เนเปิลส์-ซอร์เรนโต้-ปอมเปอี-โรม
  • วันที่

    7

    โรม-ชมเมือง-กรุงวาติกัน-โคลอสเซียม-น้ำพุเทรวี่-ช้อปปิ้งบันไดสเปน-กรุงเทพฯ
  • วันที่

    8

    กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
28 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
04 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
11 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
18 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
25 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
03 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
10 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
17 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน
24 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 42,900 42,900 42,900 14,900 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน