ทัวร์เเกรนด์บอสเนีย ซารางเยโว ทราฟนิค จาจ์ส คราวิซ คอนยิค 8วัน 5คืน บิน(QR)

ทัวร์เเกรนด์บอสเนีย ซารางเยโว ทราฟนิค จาจ์ส คราวิซ คอนยิค 8วัน 5คืน บิน(QR)


เที่ยวบอสเนีย ชมโบสถ์ THE CATHEDRAL OF JESUS SACRED HEART โบสถ์ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศบอสเนีย ชม น้ำตกพลิวา PLIVA WATERFALLS น้ำตกพลิวาตั่งอยู่กลางเมืองจาจ์ส เป็นน้ำตกที่น่าประทับใจในจะวันตกเฉียงใต้ มากมาย เข้าชมบ้านแบบเติร์ก Turkish House ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์
52,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Qatar Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ซารางเยโว-ชมเมือง
 • วันที่

  3

  ซารางเยโว-ทราฟนิค-จาจ์ส-ชมน้ำตกพลิวา-บีฮัช
 • วันที่

  4

  บีฮัช-หมู่บ้านโอราซาส-UND NATIONAL PARK-น้ำตกสตรัคบุค-โมสตาร์
 • วันที่

  5

  โมสตาร์-บลากายจ์-โพซิเทล-น้ำตกคราวิซ-โมสตาร์
 • วันที่

  6

  โมสตาร์-คอนยิค-ซารางเยโว
 • วันที่

  7

  ซารางเยโว
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
20 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 52,900 52,900 52,900 12,000 - - 31
12 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 12,000 - - 31
16 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 12,000 - - 31
23 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 52,900 52,900 52,900 12,000 - - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ