ทัวร์ฝรั่งเศส โพรวองซ์ มองบลองค์ 10วัน 7คืน บิน(TG)

ทัวร์ฝรั่งเศส โพรวองซ์ มองบลองค์ 10วัน 7คืน บิน(TG)

รหัสทัวร์ : WCFR_TG00005

เที่ยวชมหมู่บ้านมรดกโลก เมืองน่ารักที่ได้รับการโหวดว่าสวยที่สุดในฝรั่งเศส นําท่านนั่งเคเบิ้ลไฟฟ้าขึ้นสู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขามองบลองค์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในยุโรป และสูงเป็นอันดับที่ 11 ของโลก ชมพระราชวังของสันตะปาปา PALAIS DES PAPES ที่สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ชมสะพานอาวีญง หรือสะพาน Pont Saint-Bénézet
89,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-มิลาน
 • วันที่

  2

  มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ์
 • วันที่

  3

  ยอดเขาไอกุย ดู มิดิ-ยอดเขามองบลองค์-อานซี่-เกรนอบ
 • วันที่

  4

  เกรอน๊อบ-ออรองฌ์-อาวิญง-นีมส์
 • วันที่

  5

  นีมส์-อาร์ลส์-เล โบ เดอ โพรว็องซ์-กอร์เดส-คูร์ซีญง-เอ็ก ออง โปรว็องซ์
 • วันที่

  6

  เอ็ก ออง โพรว็องซ์-มัวส์ติเยร์ส เซนต์ มาเรีย-นีซ
 • วันที่

  7

  นีซ-เซนต์พอล เดอ วองซ์-คานน์-นีซ
 • วันที่

  8

  นีซ-หมู่บ้านเอซ-โมนาโค-มิลาน
 • วันที่

  9

  มิลาน-สนามบินมัลเพนซ่า
 • วันที่

  10

  สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
09 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63 89,900 89,900 89,900 19,000 - - 31 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 89,900 89,900 89,900 19,000 - - 31 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน