ทัวร์เเกรนด์จอร์เเดน เครัค วาดิรัม เดดซี 7วัน 4คืน บิน(RJ)

ทัวร์เเกรนด์จอร์เเดน เครัค วาดิรัม เดดซี 7วัน 4คืน บิน(RJ)


เที่ยวจอร์เเดน ถ่ายรูป ภาพดินแดนศักดิ์สิทธ์ ปราสาทเครัค ล่องเรือท้องกระจชมทะเลแดง ตะลุยทะเลทรายวาดิรัม ชมความยิ่งใหญ่ มหาวิหาร เอล คาซเนท์ เล่นน้ำทะเลเดดซี ชมเมืองเจอราชมหานครโบราณ
60,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Royal Jordanian
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร
 • วันที่

  2

  อัมมาน-เมาท์เนโบ-มาดาบา-โบราณสถาน มาดาบา-ปราสาท เครัค-อคาบา
 • วันที่

  3

  อควาบา-ล่องเรือท้องกระจกทะเลแดง-วาดิรัม-นั่งรถชมวาดิรัม-เพตรา
 • วันที่

  4

  เพตรา-เข้าชม The Siq-ชมมหาวิหาร เอล คาซเนท์-เล่นน้ำทะเลเดดซี
 • วันที่

  5

  ปราสาท อัลจุน-เจอราช-ชมโบราณสถาน-ถนนโคโลเนด-อัมมาน
 • วันที่

  6

  ชมโรงละครโรมัน-จอร์แดนมิวเซียม-ชอปปิ้ง-สนามบิน
 • วันที่

  7

  อัมมาน-กรุงเทพมหานคร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
08 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 60,900 60,900 60,900 10,900 - - 31
22 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 63,900 63,900 63,900 10,900 - - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน