ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน 4วัน 3คืน บิน(8L)

ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ซุปตาร์... ดินแดนในฝัน 4วัน 3คืน บิน(8L)

รหัสทัวร์ : TTNTCN_8L00004

ตรงสู่ลี่เจียง... เมืองเล็กๆ ท่ามกลางขุนเขา มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ช่องแคบเสือกระโจน... สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นมรดกโลก UNESCO หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน... ภูเขาสูงมีหิมะปกคลุมเกือบตลอดทั้งปี เมืองโบราณลี่เจียง... มรดกโลกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ ปี 1997 เมนูพิเศษ... สุกี้ปลาแซลมอน
11,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Lucky Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ-สนามบินลี่เจียงซานยี่-เมืองลี่เจียง
 • วันที่

  2

  ลี่เจียง-จงเตี้ยน (แชงกรีล่า)-โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณจงเตี้ยน
 • วันที่

  3

  ภูเขาหิมะสือข่า-หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-จงเตี้ยน-ลี่เจียง-ร้านบัวหิมะ เมืองโบราณลี่เจียง-** OPTION SHOW : โชว์พื้นเมือง Lishui Jinsha (โชว์ลี่สุ่ยจินซา)**
 • วันที่

  4

  สนามบินลี่เจียงซานยี่-ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ (กรุงเทพมหานคร)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ม.ค. 63 - 29 ม.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
02 ก.พ. 63 - 05 ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
09 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 12,888 12,888 12,888 2,500 3,888 5,888 27 จองด่วน
16 ก.พ. 63 - 19 ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 27 จองด่วน
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 27 จองด่วน
05 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 12,888 12,888 12,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 13,888 13,888 13,888 2,500 3,888 5,888 เต็ม จองด่วน
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 11,888 11,888 11,888 2,500 3,888 5,888 29 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน