ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์... เข่ออ้าย 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์... เข่ออ้าย 5วัน 3คืน บิน(XJ)


บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมือง เมนูพิเศษ... ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา
11,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
 • วันที่

  3

  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • วันที่

  4

  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 30
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 30
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 0
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 เต็ม เต็ม
01 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25
06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
08 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 11,888 14,888 14,888 3,500 3,000 7,888 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน