ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ 5วัน 3คืน บิน(XW)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร เลสโก สโนว์เย็นฉ่ำ 5วัน 3คืน บิน(XW)


ดื่มด่ำความงามแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เที่ยวครบ จัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ
27,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Nok Scoot
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินชิโตเซะ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ถนนซาไกมาชิ
 • วันที่

  3

  ลานกิจกรรมหิมะ-โนโบริเบทสึ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-หุบเขานรกจิโกกุดานิ-นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน-จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ-ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • วันที่

  4

  อุทยานโมอาย-พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ-หอนาฬิกาซัปโปโร-ดิวตี้ฟรี-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • วันที่

  5

  ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก-สนามบินซับโปโร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 33
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 60
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 60
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 65
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 60
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 62
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 65
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 65
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 27,999 27,999 27,999 8,000 10,000 20,999 60

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน