ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร เลสโก สโนว์คิโรโระ 6วัน 4คืน บิน(XW)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบทสึ ซัปโปโร เลสโก สโนว์คิโรโระ 6วัน 4คืน บิน(XW)

รหัสทัวร์ : ZGJP_XW00024

สัมผัสประสบการณ์ตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว ชมความน่ารักของขบวนพาเหรดนกแพนกวิน ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
30,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Nok Scoot
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเซะ-โอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-ถนนซาไกมาชิ
 • วันที่

  3

  หมู่บ้านราเม็ง-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-บ่อน้ำสีฟ้า-เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
 • วันที่

  4

  ลานกิจกรรมหิมะ-อุทยานโมอาย-พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ-ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก-มิตซุย เอ้าท์เล็ต-ดิวตี้ฟรี-บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด
 • วันที่

  5

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 • วันที่

  6

  หอนาฬิกาซัปโปโร-สวนโอโดริ-อิออน มอลล์-สนามบินซับโปโร

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 25 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 33 จองด่วน
29 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 17 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
02 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 เต็ม จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
07 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
09 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
14 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
16 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
21 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 35 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 W/L จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 0 จองด่วน
23 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 30,999 30,999 30,999 10,000 10,000 23,999 30 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน