ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า เเอลป์ 10วัน 7คืน บิน(TG)

ทัวร์อิตาลี ริเวียร่า เเอลป์ 10วัน 7คืน บิน(TG)

รหัสทัวร์ : VCIT_TG00016

ข้ามสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท์ เพื่อขึ้นสู่ยอดเขาชมยอดเขามองบลองก์ ชมเมืองวาล็องส์และถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองวาล็อง ท่าน เข้าชมด้านในพระราชวังของสันตะปาปา ช้อปปิ้งบริเวณจัตุรัสมาสเซนา
115,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  กรุงเทพฯ-มิลาน-ตูริน-ชาโมนิกซ์
 • วันที่

  3

  ชาโมนิกซ์-ยอดเขามองบลองก์-หมู่บ้านอีวัวร์-อันเนอซี
 • วันที่

  4

  อันเนอซี-วาล็องซ์-อาวิญง
 • วันที่

  5

  อาวิญง-ลิล ซูร์ ลา ซอร์จ-หมู่บ้านกอร์ด-หมู่บ้านรูซียง-เอ็กซ์ ออง โพรวองส์
 • วันที่

  6

  เอ็กซ์ ออง โพรวองส์-คานส์-แซ็งปอล เดอ วองซ์-นีส
 • วันที่

  7

  นีส-เอส-มอนติคาร์โล-เจนัว
 • วันที่

  8

  เจนัว-ปอร์โตฟิโน่-มิลาน
 • วันที่

  9

  มิลาน-ประเทศไทย
 • วันที่

  10

  ดูไบ-กรุงเทพ ฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
31 ม.ค. 63 - 09 ก.พ. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 05 เม.ย. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน
17 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน
08 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน
12 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 115,900 115,900 106,900 25,500 15,000 93,900 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน