ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 6วัน 5คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า 6วัน 5คืน บิน(FD)


เที่ยว นำท่านชมอุทยานเขานางฟ้า อุทยานท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับ 4 A สู่ที่เที่ยวใหม่ล่าสุด กับสะพานแก้วสวรรค์ หรือ ระเบียงกระจกชมวิวที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเจียโจว ให้ท่านเลือกซื้อสิ้นค้าและของที่ระลึก นำท่านเที่ยวชม มหาศาลาประชาคม
16,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-ฉงชิ่ง-อู่หลง-ภูเขานางฟ้า-เมืองหิมะนางฟ้า ชมน้ำแข็งแกะสลัก
 • วันที่

  2

  อู่หลง-อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (นั่งรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่-สะพานแก้วสวรรค์)-ฉงชิ่ง
 • วันที่

  3

  ฉงชิ่ง-เล่อซาน-ถ้ำพระแกะสลักตงฟางฝ๋อจู-ถนนคนเดินเจียโจว
 • วันที่

  4

  เล่อซาน-เฉินตู-วัดเจ้าเจี๋ย-ถนนคนเดินไท่กู่หลี่-วัดต้าซื่อ
 • วันที่

  5

  เฉินตู-ฉงชิ่ง-ตลาดค้าส่งเฉาเทียนเหมิน-ศาลาประชาคม
 • วันที่

  6

  ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจียฟางเป่ย-หงหยาต้ง-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 4,900 - - 25
03 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 4,900 - - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน