ทัวร์จีน ซัวเถา เเต้จิ๋ว รำลึกเสื่อผืนหมอนใบ 5วัน 4คืน บิน(CZ)

ทัวร์จีน ซัวเถา เเต้จิ๋ว รำลึกเสื่อผืนหมอนใบ 5วัน 4คืน บิน(CZ)


เสริมดวง สะเดาะเคราะห์ ขอพรรับโชค ค้าขายร่ำรวย นมัสการเฮี่ยงบู๋ซัว (เจ้าพ่อเสือ) ไต่ฮงกง (ปอเต๊กตึ้ง) สักการะสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชม สะพานเซียงจื่อ หรือสะพานวัวคู่ เป็นสะพานโบราณข้ามแม่น้ำหานเจียง
17,888 บาท/ท่าน
สายการบิน China Southern Airlines
โรงแรม 5 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 32 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-ซัวเถา-เทงไฮ่-สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช-จางโจว-สปาน้ำแร่ทะเล
 • วันที่

  2

  จางโจว-ศาลเจ้ามังกรเขียว-เมืองแต้จิ๋ว-วัดไคหยวน-สะพานเซียงจื่อ-ไฮตังม่า-ซัวเถา
 • วันที่

  3

  ซัวเถา-ไต่ฮงกง-เฮี่ยงบู๋ซัว
 • วันที่

  4

  อิสระเยี่ยมญาติ (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
 • วันที่

  5

  ซัวเถา-กรุงเทพ ฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 17,888 17,888 17,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 17,888 17,888 17,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 17,888 17,888 17,888 5,000 - - เต็ม เต็ม
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 17,888 17,888 17,888 5,000 - - 10
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 17,888 17,888 17,888 5,000 - - 15

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน