ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บิน(FD)

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ สะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน บิน(FD)


นั่งรถข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดเจ้าแม่กวนอิม ที่มีอายุกว่า 600 ปี ชม วิหารเซนต์พอล ซากโบสถ์ที่มีชื่อออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน สัมผัสบรรยากาศของลาสเวกัสแห่งใหม่ของเอเชีย THE VENETIAN ไหว้หลวงพ่อแชกง ที่ วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค
8,888 บาท/ท่าน
สายการบิน
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)-มาเก๊า-ซิตี้ทัวร์-THE VENETIAN-จูไห่
 • วันที่

  2

  จูไห่-ฮ่องกง-วิคทอเรีย-วัดแชกงหมิว-จิวเวลรี่-อ่าวน้ำตื้น-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย-สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก
 • วันที่

  3

  วัดผู่ถ่อ-หวี่หนี่-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๊กเป๋ย-มาเก๊า-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
30 ต.ค. 63 - 01 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
06 พ.ย. 63 - 08 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
07 พ.ย. 63 - 09 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
08 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
13 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
14 พ.ย. 63 - 16 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
15 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
20 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
21 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
22 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
27 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
28 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25
29 พ.ย. 63 - 01 ธ.ค. 63 8,888 12,088 12,088 2,500 - - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน