ทัวร์จีน คุนหมิง ป่าหิน อุทยานผู่เจ่อเฮย 7วัน 5คืน บิน(FD)

ทัวร์จีน คุนหมิง ป่าหิน อุทยานผู่เจ่อเฮย 7วัน 5คืน บิน(FD)


อุทยานผู่เจ่อเฮย ชมสถานที่ถ่ายทำซีรี่ย์ดัง สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ ล่องทะเลสาบผู่เจ่อเฮย ชมทะเลสาบเทวดา ทะเลสาบคนรัก ทะเลสาบดำ อลังการความงามของหินงอกหินย้อย ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม ถ้ำคบเพลิง วัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานกว่า 1,200 ปี
25,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-คุนหมิง
 • วันที่

  2

  คุนหมิง-ตำหนักทอง-อุทยานป่าหินใหญ่-สวนป่าหิน
 • วันที่

  3

  ผู่เจ่อเฮย-ถ้ำเจ้าแม่กวนอิม-ถ้ำคบเพลิง-ล่องเรือทะเลสาบผู่เจ่อเฮย-ทะเลสาบเทวดา-ทะเลสาบดำ-ทะเลสาบคนรัก
 • วันที่

  4

  ผู่เจ่อเฮย-อำเภอหมี่เล่อ-เมืองศิลปะตงเฟิงหยุ่น-คุนหมิง-ช้อปปิ้งตลาดกลางคืน
 • วันที่

  5

  คุนหมิง-เขาซีซาน+ประตูมังกร-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณกวนตู้-ร้านบัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า
 • วันที่

  6

  วัดหยวนทง-หยกหรือยางพารา-สวนน้ำตกคุนหมิง-ซุ้มประตูม้าทองไก่หยก
 • วันที่

  7

  คุนหมิง-กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
10 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 25,999 25,999 25,999 4,900 - - 35

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน