ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Tokyo Pay Lite 6วัน 4คืน บิน(NH)

ทัวร์ญี่ปุ่น Dokodemo Tokyo Pay Lite 6วัน 4คืน บิน(NH)


ชมพิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึกตั้งอยู่ในท่าเรือนุมะสึ เเละชม ตลาดปลานุมะสึ อิโนะ ชมสวนสันติภาพเฮวะเป็นจุดชมวิวฟูจิที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดชิซูโอกะ ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้า ย่านชินจูกุ สักการะศาลเจ้าเมย์จิซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต
44,900 บาท/ท่าน
สายการบิน All Nippon Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ฮาเนะดะ-ท่าเรือนุมะสึ-พิพิธภัณฑ์ปลาทะเลน้ำลึก-ตลาดปลานุมะสึ-ภูเขาคาซึรากิ-อิซุโนะคุนิ พาโนรามา พาร์ค (กระเช้าไฟฟ้า)-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  3

  อะตามิ -ชิซูโอกะ-สวนสันติภาพเฮวะ-เมืองโกเท็มบะ-อิสระช้อปปิ้งโกเท็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต-มหานครโตเกียว-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ -พิเศษอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูเนื้อหมูและเนื้อวัวและซอฟท์ดริ้งท์-มาคุฮาริ
 • วันที่

  4

  มาคุฮาริ-อิสระช้อปปิ้งเต็มวันจุใจ หรือ ซื้อทัวร์เสริม 1 วัน เช่น “ดิสนีย์แลนด์” หรือ “ดิสนีย์ ซี พาร์ค” หรือ “ทัวร์นิกโก้”
 • วันที่

  5

  มาคุฮาริ-ศาลเจ้าเมย์จิ-อิสระช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ-อิสระช้อปปิ้งห้างอิออน “ชินโตชิน”-ย่านเมืองใหม่โอไดบะ-อิสระช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้-อิสระถ่ายภาพบรรยากาศ (สะพานเรนโบว์ l รูปปั้นเทพีเสรีภาพ l หุ่นยนต์กันดั้มยูนิคอร์น ขนาดเท่าตัวจริง)-สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ
 • วันที่

  6

  สนามบินนานาชาติฮาเนะดะ-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 44,900 41,900 34,900 6,900 3,500 - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน