ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Snow Activities 6วัน 4คืน บิน(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น Happy Hokkaido Snow Activities 6วัน 4คืน บิน(TG)


ท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสัตว์นานาพันธุ์ ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เดินชมหมู่บ้านนินเกิลเทอเรส Ningle Terraceจุดเด่นของที่นี่คือ รูปแบบเป็นกระท่อมไม้เล็ก ๆ ตั้งท่ามกลางป่าสีขาวของหิมะ ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี บ้านไม้สถาปัตยกรรมแบบยุโรป
59,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะฮอกไกโด-ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินชินชิโตเซะ-อาซาฮีคาว่า-หมู่บ้านอาซาฮีคาวะราเม็ง-ชมสวนสัตว์อาซาฮียาม่า-ฟุราโน่ นินเกิลเทอเรส(หมู่บ้านน่ารัก)-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่นธรรมชาติ
 • วันที่

  3

  ฟุราโน่-กระเช้าไฟฟ้าชมวิวบนยอดเขา-กิจกรรมกระดานเลื่อน (ไม่มีค่าบริการเพิ่ม)-ชมร้านเค้กชื่อดังเมืองฟุราโน่และเลือกซื้อตามอัธยาศัย(ขึ้นกับสถานการณ์)-นครซัปโปโร-อิสระช้อปปิ้งสถานีรถไฟ เจ.อาร์. ซัปโปโร สเตชั่น
 • วันที่

  4

  นครซัปโปโร-สวนสาธารณะโอโดะริ (ผ่านชม)-หอนาฬิกาโบราณ (ผ่านชม) อิสระช้อปปิ้ง “มิทสึอิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” (คิตะฮิโระชิม่า)-อิสระช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ-อัพเกรดเมนูประเภทปิ้งย่างอาหารทะเลพร้อมขาปูยักษ์ (ไม่อั้น)
 • วันที่

  5

  นครซัปโปโร-เมืองโอตารุ-ถ่ายรูปคลองโอตารุ-ชมพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลือเพียง 1 ใน 2 เรือนของโลก-เมืองชิโตะเซะ-พักค้างคืนในสนามบินชินชิโตะเซะ-อิสระช้อปปิ้งภายในสนามบิน-ช้อปปิ้งโลกแห่งช็อคโกแล็ตรอยซ์เวิล์ด-โดราเอะม่อน สกาย พาร์ค (ไม่รวมค่าเข้า)
 • วันที่

  6

  สนามบินชินชิโตะเซะ-ประเทศไทย-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 59,900 55,900 47,900 6,900 6,000 - 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน