ทัวร์ญี่ปุ่น Visit South Kyushu & Huis Ten Bosch 6วัน 4คืน บิน(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น Visit South Kyushu & Huis Ten Bosch 6วัน 4คืน บิน(TG)


ข้ามสะพานแขวนสูงและยาวสุดในประเทศญี่ปุ่น โคโคโนะเอะยูเมะ เดินเล่นชมหมู่บ้านยูฟุอินหมู่บ้านแห่งหัตถกรรม ที่เป็นต้นแบบการผลิตกระดาษญี่ปุ่นด้วยมือ ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสู่ท่าเรือชิมาบาระ ชมดอกไม้หมู่บ้านฮอลแลนด์ เฮ้าส์เท็นบอช รีสอร์ทแห่งดอกไม้ ชมความสวยงาม “ดอกบ๊วย” ที่บรรจงบานสะพรั่งอวดสีสันฉูดฉาดไม่แพ้กับดอกซากุระที่ศาลเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจิสะเนะ
69,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  ประเทศญี่ปุ่น-เกาะคิวชู-ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฟุคุโอกะ-เดินเล่นหมู่บ้านตากอากาศยูฟุอิน (จังหวัดโออิตะ)-บริการขนมขึ้นชื่อเมืองยูฟุอิน-บ่อน้ำนรกจิโกะคุเมะกุริ (บ่อเลือดและบ่อทะเล)-สัมผัสประสบการณ์ใหม่อบทรายดำร้อน-อาบน้ำแร่ญี่ปุ่น
 • วันที่

  3

  เบปปุ-สะพานแขวนสูงและยาวสุดในประเทศญี่ปุ่น โคโคโนะเอะยูเมะ-ช่องเขาลึกลับทาคาจิโฮะ (จังหวัดมิยาซากิ)-น้ำตกมะนะอิ-อิสระกับกิจกรรมพายเรือ-เมืองคุมาโมะโตะ
 • วันที่

  4

  เมืองคุมาโมะโตะ-ท่าเรือคุมาโมะโตะ-ล่องเฟอร์รี่ประมาณ 50 นาที-ท่าเรือชิมาบาระ-เฮ้าส์เท็นบอช-เยี่ยมชมสวนสนุกหมู่บ้านฮอลแลนด์ “เฮ้าส์เท็นบอช” รีสอร์ทแห่งดอกไม้-ชมการจัดการแสดงแสงสีเสียงประจำปี THE KINGDOM OF LIGHTS
 • วันที่

  5

  เฮ้าส์เท็นบอช-ศาลเจ้าดาไซฟุ(จังหวัดฟุคุโอะกะ)-ชมซากุระสวนมาอิซูรุ (ซากปราสาทฟุกุโอกะ)-อิสระช้อปปิ้ง “คาแนลซิติ้” และ ย่าน“เท็นจิน”
 • วันที่

  6

  ฟุคุโอะกะ-ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินฟุคุโอกะ-ประเทศไทย-ท่าอากาศยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 69,900 65,900 55,900 7,900 6,000 - 24

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน