ทัวร์คาซัคสถาน คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน 5วัน 3คืน บิน(KC)

ทัวร์คาซัคสถาน คาซัคสถาน อัลมาตี้ ชารีน แคนยอน 5วัน 3คืน บิน(KC)


ตามรอยเมืองหลวงเก่าสมัยสหภาพโซเวียต ชมทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้ที่สวยงามที่สุด ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติรังสรรค์ได้อย่างลงตัวที่ชารีน แคนยอน
40,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Astana
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน-กรุงอัลมาตี้
 • วันที่

  2

  กรุงอัลมาตี้-จตุรัสอิสระภาพ-สวนสาธารณะแพนฟีลอฟ-โบสถ์เซนต์คอฟ-ขึ้นกระเช้าเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวค๊อกโตเบ
 • วันที่

  3

  กรุงอัลมาตี้-ชารีน แคนยอน-ทุ่งดอกป๊อปปี้-กรุงอัลมาตี้
 • วันที่

  4

  กรุงอัลมาตี้-ทะเลสาบบิ๊กอัลมาตี้-กรุงอัลมาตี้-สวนเพรสซิเดนท์ พาร์ค-ตลาดกรีน มาร์เก็ต-สนามบินอัลมาตี้ กรุงอัลมาตี้ ประเทศคาซัคสถาน
 • วันที่

  5

  สนามบินอัลมาตี้-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
05 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 40,999 40,999 40,999 5,900 10,000 - 31
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 42,999 42,999 42,999 6,900 10,000 - 31
03 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 40,999 40,999 40,999 5,900 10,000 - 31
31 พ.ค. 63 - 04 มิ.ย. 63 40,999 40,999 40,999 5,900 10,000 - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ