ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์อินโดนีเซีย เกาะสวรรค์บาหลี อุบัติรักเกาะสวรรค์ 3วัน 2คืน บิน(SL)


สัมผัสมนต์เสน่ห์อัญมณีแห่งคาบสมุทรอินเดีย ชมวิหารกลางทะเลและวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ชมความงามประตูสวรรค์"ฮันดาราเกท" เช็คอินสุดชิค ณ จุดถ่ายรูปรังนก พิเศษ...ซีฟู้ดสไตบ์บาหลีหาดจิมบารัน !!
10,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง-สนามบินงูระไรห์-เมืองบาหลี-ดินเนอร์ชาดหาดจิมบารัน
 • วันที่

  2

  วานากิรีฮิลส์-จุดถ่ายรูปรังนกและชิงช้าบาหลี-ประตูสวรรค์ฮันดาราเกท-วัดกลางน้ำ อูลันดานู-วิหารทานาล็อต
 • วันที่

  3

  วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์-ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน-สวนพระวิษณุ-ร้านของฝากกฤษณะ-อนุสาวรีย์มหาภารตะ-สนามบินงูระไรห์-สนามบินดอนเมือง-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 เม.ย. 63 - 04 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 2,500 2,900 7,999 30
03 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 2,500 2,900 8,999 27
09 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 2,500 2,900 7,999 30
10 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 2,500 2,900 9,999 13
13 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 16,999 16,999 16,999 2,500 2,900 11,999 30
14 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 14,999 14,999 14,999 2,500 2,900 9,999 30
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 2,500 2,900 8,999 30
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 2,500 2,900 7,999 19
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,999 13,999 13,999 2,500 2,900 8,999 เต็ม เต็ม
30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 2,500 2,900 7,999 เต็ม เต็ม
01 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63 14,999 14,999 14,999 2,500 2,900 9,999 30
08 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 10,999 10,999 10,999 2,500 2,900 6,999 เต็ม เต็ม
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 28
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 30
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 30
05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 2,500 2,900 6,999 28
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 30
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 30
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 2,500 2,900 6,999 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน