ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน 3คืน บิน(EY)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6วัน 3คืน บิน(EY)


เที่ยวมอสโคว์แบบครบคุ้ม ทุกซอกมุม ไม่พลาดทุกจุดไฮไลท์ ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋เก๋ บนสะพานสูง ณ สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา แวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ ของประตูแห่งชัยชนะ และ สวนวิคตอรี่
27,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Etihad Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย-สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  2

  สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย เมืองมอสโคว์-สวนวิคตอรี-ประตูชัย-โบสถ์นิว เยรูซาเล็ม-มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์-ถนนอารบัต
 • วันที่

  3

  เมืองมอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-มหาวิหารอัสสัมชัญ-มหาวิหารอาร์คแอนด์เกิล มิคาเอล-ระฆังยักษ์แห่งพระเจ้าซาร์-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์ บาซิล-หอนาฬิกาซาวิเออร์-ห้างสรรพสินค้ากุม-อนุสรณ์สถานเลนิน-สวนซายาร์ดเยปาร์ค
 • วันที่

  4

  เมืองมอสโคว์-เมืองซาร์กอร์ส-โบสถ์อัสสัมชัญ-บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์-โบสถ์ทรินิตี้-เมืองมอสโคว์-ตลาดอิสไมโลโว่ สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์-ห้างยูโรเปียน มอล
 • วันที่

  5

  เมืองมอสโคว์-สนามบินโดโมเดโดโว เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย-สนามบินอาบู ดาบี เมืองอาบู ดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 • วันที่

  6

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 61 27,999 27,999 27,999 7,900 10,000 13,999 W/L W/L
03 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 11
04 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 11
09 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 61 40,999 40,999 40,999 8,900 10,000 24,999 31
10 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 61 45,999 45,999 45,999 8,900 10,000 20,999 31
11 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 61 45,999 45,999 45,999 8,900 10,000 20,999 31
12 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 61 45,999 45,999 45,999 8,900 10,000 20,999 31
13 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 61 43,999 43,999 43,999 8,900 10,000 18,999 31
18 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 7,900 10,000 14,999 29
21 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 61 27,999 27,999 27,999 7,900 10,000 13,999 29
24 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 7,900 10,000 14,999 31
25 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 61 28,999 28,999 28,999 7,900 10,000 14,999 31
28 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
29 เม.ย. 63 - 04 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 25
30 เม.ย. 63 - 05 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 28
01 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 31
02 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 31
05 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 31
06 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
09 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
15 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
16 พ.ค. 63 - 21 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
23 พ.ค. 63 - 28 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
29 พ.ค. 63 - 03 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
30 พ.ค. 63 - 04 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
02 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 61 30,999 30,999 30,999 7,900 10,000 16,999 31
03 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 16,999 14
06 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
16 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
20 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31
27 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 61 29,999 29,999 29,999 7,900 10,000 15,999 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน