ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี PRIME เม.ย.-มิ.ย 3วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี PRIME เม.ย.-มิ.ย 3วัน 2คืน บิน(SL)


วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่ TIRTA EMPUL
9,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-บาหลี-หาดจิมบารัน (D)
 • วันที่

  2

  วัดเบซากีย์-เทือกเขาคินตามณี-Bali Swing-วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์-ตลาดปราบเซียน (BLD)
 • วันที่

  3

  วิหารทานาล้อต-วิหารอูลูวาตู-Garuda Wisnu-กรุงเทพฯ (BL)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 13,999 13,499 12,999 2,900 - - 30
16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 10,999 10,499 9,999 2,900 - - 30
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - W/L W/L
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 22
30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
01 พ.ค. 63 - 03 พ.ค. 63 13,999 13,499 12,999 2,900 - - 30
02 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 13,999 13,499 12,999 2,900 - - 30
15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 9,999 9,499 8,999 2,900 - - 28
22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 10,999 10,499 9,999 2,900 - - 30
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 10,999 10,499 9,999 2,900 - - 30
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 11,999 11,499 10,999 2,900 - - 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน