ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน(VZ)

ทัวร์เวียดนามดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน บิน(VZ)


สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดหลินอึ๋ง ตั้งอยู่แหลมเซินจร่าเป็นวัดสร้างใหม่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมความเชื่อ ความศรัทธาของธาตุทั้งห้าและจิตใจของผู้คนอยู่ในที่นี้
8,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-ดานัง-ฮอยอัน-หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน-นั่งเรือกระด้ง เมืองมรดกโลกฮอยอัน-วัดกวางตุ้ง-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-เมืองดานัง
 • วันที่

  2

  บานาฮิลล์(ตลอดทั้งวัน)-สะพานมือ-ดานัง
 • วันที่

  3

  ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดาร์ก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
31 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
01 มิ.ย. 63 - 03 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 W/L W/L
02 มิ.ย. 63 - 04 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
03 มิ.ย. 63 - 05 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
04 มิ.ย. 63 - 06 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 W/L W/L
05 มิ.ย. 63 - 07 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
06 มิ.ย. 63 - 08 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
07 มิ.ย. 63 - 09 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
08 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 W/L W/L
09 มิ.ย. 63 - 11 มิ.ย. 63 8,999 8,999 8,999 3,500 4,900 7,999 W/L W/L
10 มิ.ย. 63 - 12 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 W/L W/L
11 มิ.ย. 63 - 13 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 W/L W/L
12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
15 มิ.ย. 63 - 17 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
16 มิ.ย. 63 - 18 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
17 มิ.ย. 63 - 19 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
18 มิ.ย. 63 - 20 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
21 มิ.ย. 63 - 23 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
23 มิ.ย. 63 - 25 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
24 มิ.ย. 63 - 26 มิ.ย. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
25 มิ.ย. 63 - 27 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
27 มิ.ย. 63 - 29 มิ.ย. 63 11,999 11,999 11,999 3,500 4,900 9,999 34
28 มิ.ย. 63 - 30 มิ.ย. 63 10,999 10,999 10,999 3,500 4,900 8,999 34
29 มิ.ย. 63 - 01 ก.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34
30 มิ.ย. 63 - 02 ก.ค. 63 9,999 9,999 9,999 3,500 4,900 7,999 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน