ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน บิน(TG)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน บิน(TG)


Moscow-St.Petersburg รัสเซีย – มอสโคว์ – เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 6วัน 4คืน นอนมอสโคว์ 2 คืน และ อดีตเมืองหลวงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 2 คืน เปิดประสบการณ์ใหม่การบินไทยบินตรง สู่...มอสโคว์(ประเทศรัสเซีย) นภายใน...จากมอสโคว์สู่ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก นั่งรถไฟความเร็วสูงขากลับ...ไม่เหนื่อย...(เที่ยวครบรส) เที่ยวทั้งมอสโคว์ และ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมเมืองมอสโคว์ จัตุรัสแดง รถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก เข้าชมพระราชวังเครมลิน ต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์รัสเซีย ชมละครสัตว์อันเลื่องชื่อของรัสเซีย (Russian Circus)เที่ยวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
57,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) สนามบินโดโมเดโดโว – มอสโคว์
 • วันที่

  2

  มอสโคว์–พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ รถไฟใต้ดิน–มหาวิหารเซนต์บาซิล(ด้านนอก) จัตุรัสแดง–ห้างสรรพสินค้า GUM ชมละครสัตว์ (Russian Circus)
 • วันที่

  3

  มอสโคว์– บินภายใน –เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังแคทเธอรีน–ถนนเนฟสกี้
 • วันที่

  4

  พระราชวังฤดูร้อนเปโตรโวเรสต์ (ปีเตอร์ฮอฟ)–พระราชวังฤดูหนาวเฮอร์มิเทจ
 • วันที่

  5

  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก –รถไฟความเร็วสูง มอสโคว์–วิหารเซนต์เดอะซาร์เวียร์(ด้านนอก) ถนนอารบัท– สนามบินโดโมเดโดโว
 • วันที่

  6

  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 57,900 57,900 41,900 6,500 - 33,900 23
09 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 59,900 59,900 43,900 6,500 - 33,900 15

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน