ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด COLORFUL 6วัน 4คืน บิน(TG)

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด COLORFUL 6วัน 4คืน บิน(TG)


COLORFUL HOKKAIDO [TG] 6D4N ชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1888 สถาปัตยกรรมของอาคารนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเมือง ซัปโปโร ทำให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติรู้จักกันอย่างแพร่หลายสไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยม
43,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินชิโตเสะ-สนามบินชิโตเสะ-เมืองบิเอะ-น้ำตกชิโรฮิเงะ-สระน้ำสีฟ้า (Blue Pond)-เส้นทางสายPATCHWORK-น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
 • วันที่

  3

  ทุ่งพิงค์มอส (ชิบะซากุระ)-สวนทิวลิป คามิยุเบ็ทสึ-พิพิธภัณฑ์หิมะและน้ำแข็งคามิคาว่า-อิออนมอล์ อาซาฮิคาว่า
 • วันที่

  4

  พิพิธภัณฑ์ โอะโตโกยาม่าสาเก-สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า-เมืองโอตารุ-คลองโอตารุ-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วและกล่องดนตรี-เมืองซัปโปโร-ช้อปปิ้งย่านทานุกิโคจิ
 • วันที่

  5

  โรงงานช็อกโกแลต-ศาลเจ้าฮอกไกโด-อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า-สวนโอโดริ-หอนาฬิกาโบราณ-พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร-มิตซุยเอ้าท์เล็ต
 • วันที่

  6

  สนามบินชิโตเสะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
26 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 43,999 43,999 42,999 9,900 6,900 28,999 30

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 25-20 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของที่เราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ   โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน